Kategórie
Oznamy

Obnovenie vyučovania v Základnej umeleckej škole Krupina

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP 4204/2020z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ, v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovanie s jedným žiakom.

Mesto Krupina obnovuje od 8. júna 2020 vyučovanie v Základnej umeleckej škole Krupina v individuálnej forme vyučovania.

Pri prvej návšteve školy je nutné priniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.