Odbory

Hudobný odbor

Hudobný odbor je organizovaný ako prípravné štúdium pre žiakov vo veku od 6 a 7 rokov, I. stupeň s dĺžkou štúdia 8 rokov a II. stupeň s dĺžkou štúdia 3 – 4 roky. V hudobnom odbore sa vyučuje korepetícia, improvizácia, komorná hra, štvorručná hra, hudobná náuka, spev, zborový spev, hlasová výchova, hra na klavíri, akordeóne, husliach, zobcovej flaute, priečnej flaute a klarinete. Hudobný odbor má bohatú koncertnú činnosť v rámci školy i mesta. Podľa požiadaviek verejnosti poskytuje škola kultúrne programy pri rôznych príležitostiach. Pravidelne sa poriadajú interné triedne prehrávky, kde majú učitelia, rodičia aj žiaci možnosť konfrontovať výsledky vyučovania v jednotlivých ročníkoch. Tradíciou sa stalo pripraviť trikrát v školskom roku verejné žiacke koncerty v Kine Kultúra v Krupine, kde sa prezentujú úspešní absolventi a najlepší žiaci školy zo všetkých ročníkov.

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor realizuje vyučovanie v I. stupni s dĺžkou štúdia 8 rokov a v II. stupni s dĺžkou štúdia 4 roky. Vyučovanie je orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez štúdie k samostatnej operatívnosti tvorby. Plošné vytváranie obsahuje základné disciplíny – kreslenie, maľovanie a grafika; rozširujúce disciplíny – grafický design, textil, akcie a projekty viazané na plochu. Priestorové vytváranie obsahuje základné disciplíny – modelovanie, sochárstvo, základy architektonickej tvorby. Široká verejnosť má možnosť oboznámiť sa s úrovňou žiackych prác na každoročne inštalovaných výstavách vo verejných priestoroch mesta.

Tanečný odbor

Tanečný odbor je novinkou v ZUŠ. Vyučovanie v tanečnom odbore prebieha v školskom roku 2015/2016 len v prípravnom a prvom ročníku. Tanečná príprava je určená deťom vo veku 6 – 8 rokov. Súčasťou tanečnej prípravy je pohybová príprava, pohyb v priestore, pohybové hry so spevom a jednoduché rytmické cvičenia. Cieľom je rozvoj orientácie, rozvoj pružnosti a sily svalových skupín, uvedomelá práca s telom, formovanie správnych návykov v držaní tela, ale aj vôľových vlastností detí a vzťah k hudbe.