Úspechy

Úspechy našich žiakov

 • Oznam o obnovení individuálnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

  Návrat do škôl s účinnosťou od 26. apríla 2021

  Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina pre všetkých žiakov v individualnej forme štúdia, okrem spevu a dychových nástrojov.

  Vyučovanie hudobnej náuky a výtvarného odboru pokračuje dištančnou formou.

  Podmienky účasti na vyučovaní:

  1. žiak prvého stupňa ZŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca)
  2. žiak druhého stupňa ZŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestná vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca + žiak)
  3. žiak SŠ alebo študent VŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca + žiak alebo študent)

  Výsledky testu na ochorenie COVID-19 a ich kópie ZUŠ nezbiera, predkladajú sa len k nahliadnutiu.

 • Oznam o čiastočnom obnovení prezenčného vyučovania

  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, s účinnosťou od 8.2.2021, ZUŠ Krupina obnovuje prezenčné vyučovanie hry na hudobných nástrojoch v individuálnej forme pre žiakov 1. stupňa ZŠ, okrem vyučovania hry na dychových nástrojoch.

  Zákonný zástupca žiaka môže nahlásiť záujem o prezenčný spôsob vyučovania triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy (0918 370 665).

  Podmienky prezenčného vyučovania v ZUŠ sú rovnaké ako pri vyučovaní v ZŠ (testovanie, čestné vyhlásnie zákonného zástupcu).

  Vyučovanie kolektívných predmetov – hudobná náuka a výtvarný odbor – budú naďalej prebiehať dištančnou formou.

  Mgr. Monika Jalšovská, riaditeľka ZUŠ Krupina

 • Prechod na dištančné vyučovanie
  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. októbra 2020 bude prerušené školské vyučovanie v základných umeleckých školách od 26. októbra 2020 do odvolania.

  Vyučovanie všetkých predmetov hudobneho a výtvarného odboru ZUŠ Krupina bude prebiehat dištančnou formou.

  Dištančné vzdelávanie sa bude realizovať v popoludňajších hodinách a konkrétne podmienky si môžu rodičia dohodnúť s triednymi učiteľmi telefonicky.

  Osobné konzultácie v škole budú pokračovať, keď to umožnia pravidlá o pohybe osôb.

  Telefonický kontakt vo výtvarnom odbore

  Mgr. Katarína Franková               +421 918 426 556

  Telefonický kontakt v hudobnom odbore

  Mgr. Monika Jalšovská               +421 918 370 665

 • Konzultačné hodiny výtvarného odboru

  Konzultačné hodiny výtvarného odboru sa budú konať od 19.10.2020 každý pracovný deň v čase od 13:45 do 16:00 v triede výtvarného odboru.

 • Prerušenie skupinového vyučovania v ZUŠ Krupina

  Mesto Krupina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Krupina.

  Skupinové vyučovanie vo výtvarnom odbore a v predmete hudobná náuka v hudobnom odbore bude prebiehať dištančnou formou (vyučovanie na diaľku alebo individuálne konzultácie), konkrétne podmienky si rodičia dohodnú s vyučujúcim.

  Telefonický kontakt vo výtvarnom odbore

  Mgr. Katarína Franková               +421 918 426 556

  Telefonický kontakt v hudobnom odbore

  Mgr. Monika Jalšovská               +421 918 370 665

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole Krupina v školskom roku 2020/2021

  Mesto Krupina od 2. septembra 2020 obnovuje v Základnej umeleckej škole Krupina vyučovanie hudobného a výtvarného odboru v individuálnej a skupinovej forme vyučovania.