Úspechy

Úspechy našich žiakov

 • Zápis žiakov na školský rok 2020/2021

  Základná umelecká škola Krupina otvára v školskom roku 2021/2022 hudobný a výtvarný odbor

  hudobnom odbore prijímame žiakov na štúdium spevu a hlasovej výchovy, hry na klavíri, organe, akordeóne, gitare, husliach, viole, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, trúbke a saxofóne.
  Prednosť majú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ.

  Vo výtvarnom odbore prijímame žiakov všetkých ročníkov.

  Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru
  sa uskutočnia  v budove ZUŠ Krupina na Svätotrojičnom námestí č. 7,
  dňa 02.09.2021 od 10.00 do 15.00.

  Zápis žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční v budove ZUŠ Krupina na ul. M. R. Štefánika č. 2, dňa 02.09.2021 od 10.00 do 15.00.

 • Oznam o obnovení prezenčnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

  Návrat do škôl s účinnosťou od 10. mája 2021

  Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina v plnom rozsahu v hudobnom a vo výtvarnom odbore.

  Podmienkou účasti na vyučovaní je čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka.

  Vyučovanie skupinových predmetov bude prebiehať podľa rozvrhu hodín zo septembra 2020.

 • Oznam o obnovení individuálnej formy vyučovania v ZUŠ Krupina

  Návrat do škôl s účinnosťou od 26. apríla 2021

  Riaditeľka ZUŠ Krupina oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ Krupina pre všetkých žiakov v individualnej forme štúdia, okrem spevu a dychových nástrojov.

  Vyučovanie hudobnej náuky a výtvarného odboru pokračuje dištančnou formou.

  Podmienky účasti na vyučovaní:

  1. žiak prvého stupňa ZŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca)
  2. žiak druhého stupňa ZŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestná vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca + žiak)
  3. žiak SŠ alebo študent VŠ odovzdá triednemu učiteľovi raz za 7 dní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (testuje sa zákonný zástupca + žiak alebo študent)

  Výsledky testu na ochorenie COVID-19 a ich kópie ZUŠ nezbiera, predkladajú sa len k nahliadnutiu.

 • Oznam o čiastočnom obnovení prezenčného vyučovania

  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, s účinnosťou od 8.2.2021, ZUŠ Krupina obnovuje prezenčné vyučovanie hry na hudobných nástrojoch v individuálnej forme pre žiakov 1. stupňa ZŠ, okrem vyučovania hry na dychových nástrojoch.

  Zákonný zástupca žiaka môže nahlásiť záujem o prezenčný spôsob vyučovania triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy (0918 370 665).

  Podmienky prezenčného vyučovania v ZUŠ sú rovnaké ako pri vyučovaní v ZŠ (testovanie, čestné vyhlásnie zákonného zástupcu).

  Vyučovanie kolektívných predmetov – hudobná náuka a výtvarný odbor – budú naďalej prebiehať dištančnou formou.

  Mgr. Monika Jalšovská, riaditeľka ZUŠ Krupina

 • Prechod na dištančné vyučovanie
  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. októbra 2020 bude prerušené školské vyučovanie v základných umeleckých školách od 26. októbra 2020 do odvolania.

  Vyučovanie všetkých predmetov hudobneho a výtvarného odboru ZUŠ Krupina bude prebiehat dištančnou formou.

  Dištančné vzdelávanie sa bude realizovať v popoludňajších hodinách a konkrétne podmienky si môžu rodičia dohodnúť s triednymi učiteľmi telefonicky.

  Osobné konzultácie v škole budú pokračovať, keď to umožnia pravidlá o pohybe osôb.

  Telefonický kontakt vo výtvarnom odbore

  Mgr. Katarína Franková               +421 918 426 556

  Telefonický kontakt v hudobnom odbore

  Mgr. Monika Jalšovská               +421 918 370 665

 • Konzultačné hodiny výtvarného odboru

  Konzultačné hodiny výtvarného odboru sa budú konať od 19.10.2020 každý pracovný deň v čase od 13:45 do 16:00 v triede výtvarného odboru.