Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Hudobný odbor

Mgr. Monika Jalšovská
hudobná náuka, hra na klavíri
monikajalsovska@zoznam.sk

Mgr. Igor Knotka, DiS. art
hra na zobcovej flaute, hra na klarinete,
hra na priečnej flaute
igor.knotka@post.sk

Mgr. Anna Ližbetinová, DiS. art
hra na klavíri
lizbetinova@centrum.sk

Tatiana Šusteková
hra na klavíri, zborový spev, korepetícia
tatjanamarst@gmail.com

Mgr. Tatiana Spurná, DiS. art
hra na klavíri, korepetícia
spurnat@zoznam.sk

Bc. Dominik Krpelan, DiS. art
hra na akordeóne
dominik.krpelan@post.sk

Juraj Rafaj
spev, hlasová výchova
jasny001@gmail.com

Mgr. Michal Výbošťok, DiS. art
hra na husliach
michalvybostok12@gmail.com

Pavol Chlebničan, DiS. art
hra na husliach
pavolchlebnican@azet.sk

Gregor Zubek
hra na klavíri, zborový spev, korepetícia
gregorzubek1@gmail.com

Výtvarný odbor

Mgr. Katarína Franková
výtvarná výchova
edvard.leonardo@azet.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Lýdia Búliková, upratovačka

Margita Petrášová, upratovačka

Danka Roseváková, účtovníčka

Elena Fojtíková, administratívna pracovníčka, mzdová účtovníčka