Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Hudobný odbor

Mgr. Monika Jalšovská
hudobná náuka, hra na klavíri
monikajalsovska@zoznam.sk

Justinián Kucmen, DiS. art
hra na zobcovej flaute, hra na klarinete,
hra na priečnej flaute, hra na saxofóne
kucmenovaj@gmail.com

Mgr. Anna Ližbetinová, DiS. art
hra na klavíri, hra na organe
lizbetinova@centrum.sk

Bc. Silvia Sýkorová, DiS. art
spev, hlasová výchova
sisa.sykorova1389@gmail.com

Mgr. Tatiana Spurná, DiS. art
hra na klavíri, korepetícia
spurnat@zoznam.sk

František Kubiš, DiS. art
hra na akordeóne
temnov@gmail.com

Mgr. art. Karolína Bušková Rumanová
hra na gitare
rumanovakarolina@gmail.com

Diana Lutterová
hra na husliach
dia.hajduchova@gmail.com

Martin Filip
hra na husliach
martinfilip234@gmail.com

Bianka Lipová, DiS. art
hra na cimbale
biankalipova161@gmail.com

Pavol Chlebničan, DiS. art
hra na husliach
palinko319@gmail.com

Mgr. Lívia Posádková Krátka
hra na klavíri, zborový spev
posadkova@gmail.com

Ján Kováč
hra na husliach
jankovac320@gmail.com

Výtvarný odbor

Mgr. Katarína Franková
výtvarná výchova
edvard.leonardo@azet.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Lýdia Búliková, upratovačka

Veronika Pavlíkovská, upratovačka

Danka Roseváková, účtovníčka

Elena Fojtíková, administratívna pracovníčka, mzdová účtovníčka