Pre uchádzačov

Termín zápisu nových žiakov

Hudobný odbor

Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru sa uskutočnia 5.9.2022 od 10.00 do 14.00

Miesto konania prijímacích skúšok:
Základná umelecká škola Krupina, Svätotrojičné námestie č. 7

Kritériá pre talentové skúšky a pre prijatie do prípravného štúdia hudobného odboru

Výtvarný odbor

Zápis nových žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční 5.9.2022 od 10.30 do 15.00

Miesto konania prijímacích skúšok:
Základná umelecká škola Krupina, M. R. Štefánika. č. 2

Školné

Hudobný odbor

prípravné štúdium
8 €/mesiac

individuálne štúdium
10 €/mesiac

individuálne štúdium druhý nástroj
15 €/mesiac

individuálne štúdium dospelej osoby
30 €/mesiac

Tanečný odbor

skupinová forma štúdia
8 €/mesiac

skupinová forma štúdia dospelej osoby
24 €/mesiac

Výtvarný odbor

skupinová forma štúdia
8 €/mesiac

skupinová forma štúdia dospelej osoby
24 €/mesiac

Číslo účtu pre úhradu školného

IBAN: SK96 0200 0000 0016 6596 5653
BIC: SUBASKBX