Kategórie
Oznamy

Oznam pre rodičov

Informácia o platení školného.

Informácia o platení školného

Vážení rodičia,

vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s dočasným uzatvorením školy a prerušením vyučovania, odporúčam, aby ste od 1. apríla 2020 až do odvolania pozastavili platenie školného v školskom roku 2019/2020. V prípade už vykonanej úhrady poplatku na náš účet za mesiac apríl, máj a jún 2020 a v prípade neobnovenia vyučovania počas týchto mesiacov existuje niekoľko možností vrátenia preplatku:

a) vrátenie adekvátnej sumy bankovým prevodom na základe vašej žiadosti, suma bude znížená o 1€ (poplatok banke),

b) automatické presunutie preplatku na ďalší školský rok 2020/2021, v prípade, ak dieťa nebude navštevovať ZUŠ, o vrátenie môžete požiadať v septembri 2020.

V žiadosti o vrátenie preplatku je potrebné uviesť meno zákonného zástupcu žiaka, meno žiaka, odbor (hudobný, výtvarný), sumu v eurách a bankový účet v tvare IBAN. Žiadosť môžete doručiť na mailovú adresu: zuskrupina@stonline.sk alebo poštou na adresu: ZUŠ Krupina, Svätotrojičné námestie č. 7, Krupina 963 01.

Zároveň žiadam rodičov, ktorí nemajú zaplatené školné za mesiace január, február a marec 2020 alebo za mesiace v predchádzajúcom roku 2019, aby vyrovnali nedoplatok najneskôr do 30. apríla 2020. Chýbajúce vlastné príjmy ohrozujú nielen plynulý chod školy, ale aj jej existenciu, najmä v krízovej situácii, v ktorej sa všetci nachádzame.

Výška školného v hudobnom odbore

prípravné štúdium 8,-€/ 1 mesiac
individuálne štúdium 10,-€/ 1 mesiac
individuálne štúdium 2. nástroj 15,-€/ 1 mesiac

Výška školného vo výtvarnom odbore

skupinové štúdium 8,-€/ 1 mesiac

Číslo príjmového účtu ZUŠ Krupina

IBAN: SK96 0200 0000 0016 6596 5653
BIC: SUBASKBX

Mgr. Monika Jalšovská
riaditeľka ZUŠ Krupina