Kritériá pre talentové skúšky a pre prijatie do prípravného štúdia hudobného odboru

Hlasový potenciál
 1. zaspievať jednoduchú ľudovú alebo umelú pieseň bez opory, t.j. klavírneho sprievodu;
  sledovať schopnosť správne si začať;
  sledovať čistotu intonácie;
 2. zaspievať tú istú pieseň so sprievodom;
  zistiť schopnosť prispôsobiť sa hudobnému nástroju (začať podľa udaného tónu);
  pri zmene tóniny schopnosť prispôsobiť sa harmonickej zmene;
 3. schopnosť zaspievať – zopakovať zahraný alebo učiteľom interpretovaný tón na určitý vokál intonačne čo najlepšie;
  učiteľ hrá alebo spieva tóny rôznej výšky a sleduje schopnosť intonačnej čistoty;
  zároveň sa sleduje hlasový rozsah a poloha hlasu uchádzača;
Sluchové schopnosti
 1. schopnosť rozlíšiť vysoké a nízke tóny, pričom výškový rozdiel oboch zahraných tónov sa postupne zmenšuje;
  Poznámka: pri tejto úlohe sa stáva, že skúšané dieťa nevie, čo je vysoký a nízky tón a tak sa používajú aj výrazy tenký a hrubý tón, alebo sa jednotlivé tóny pripodobňujú k určitým zvieratkám, napr. vysoký – myška, nízky medveď;
 2. schopnosť rozlíšiť stúpajúcu a klesajúcu melódiu;
  zahrá sa rad tónov a dieťa má určiť, či melódia stúpa alebo klesá;
  najskôr stupnicový rad diatonický, potom chromatický;
  Poznámka: opäť niektoré dieťa nepozná termíny stúpať a klesať a tak sa používajú výrazy ako hore a dole, alebo od myšky k medveďovi a naopak;
  Identifikovanie radu tónov je potrebné pre neskoršie praktické hranie, pre melodické a dynamické vedenie línie hlasu.
Rytmické cítenie
 1. učiteľ zatlieska určitý jednoduchý rytmický útvar a dieťa ho po ňom zopakuje;
  sledovať schopnosť rytmickej pamäte;
  sledovať motorickú schopnosť;
  sledovať rytmickú presnosť;
  vystriedať viacej jednoduchých a nie dlhých rytmických úryvkov;
 2. tlieskanie alebo ťukanie podľa metronómu;
  zistiť schopnosť rovnomerne ťukať;
  schopnosť prispôsobiť sa danému rytmu aj pri zmene tempa;
  schopnosť udržať si tempo (veľmi pomalé aj veľmi rýchle) aj po zastavení metronómu a ďalej pokračovať;

Rytmus je nesmierne dôležitý, lebo rytmickému cíteniu sa nedá naučiť – buď ho dieťa má alebo nie. Preto najdôležitejším kritériom pre prijatie je dobrý rytmus. Samozrejme aj ostatné zložky sú významné, napr. u sláčikárov je podstatný výborný sluch. Dôležité je veľmi zodpovedne zhodnotiť všetky zložky – hlasovú, sluchovú aj rytmickú.