Pedagogickí pracovníci

Hudobný odbor

Mgr. Monika Jalšovská, riaditeľka ZUŠ

hudobná náuka, hra na klavíri

monikajalsovska@zoznam.sk

Mgr. Tatiana Spurná, DiS. art, učiteľka ZUŠ

hra na klavíri, korepetícia

spurnat@zoznam.sk

Bc. Michal Výbošťok, DiS. art, učiteľ ZUŠ

hra na husliach

michal.vybostok@azet.sk

Mgr. Igor Knotka, DiS. art, učiteľ ZUŠ

hra na zobcovej flaute, hra na klarinete,
hra na priečnej flaute

igor.knotka@post.sk

Bc. Dominik Krpelan, DiS. art, učiteľ ZUŠ

hra na akordeóne

dominik.krpelan@post.sk

Pavol Chlebničan, DiS. art, učiteľ ZUŠ

hra na husliach

pavolchlebnican@azet.sk

Mgr. Anna Ližbetinová, DiS. art, učiteľka ZUŠ

hra na klavíri

lizbetinova@centrum.sk

Mgr. Miroslav Šufliarsky, DiS. art, učiteľ ZUŠ

spev, hlasová výchova

miro.sufliarsky@gmail.com

Gregor Zubek

korepetítor

Tanečný odbor

Ing. Barbara Machalová, učiteľka ZUŠ

tanečná príprava

machalova.barbara@gmail.com

Výtvarný odbor

Mgr. Katarína Franková, učiteľka ZUŠ

výtvarná výchova

rado.tajny@azet.sk

Nepedagogickí pracovníci

Viera Grnáčová, školníčka - upratovačka

Danka Roseváková, účtovníčka

Elena Fojtíková, administratívna pracovníčka, mzdová účtovníčka