Prijímacie skúšky

Zápis nových žiakov a talentové skúšky do hudobného odboru sa uskutočnia v termíne od 24.6.2019 do 27.6.2019 v popoludnajších hodinách (13.00 - 17.00).
Miesto konania prijímacích skúšok: ZUŠ Krupina, Svätotrojičné námestie č. 7

Zápis nových žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční v termíne od 24.6.2019 do 27.6.2019 v popoludnajších hodinách.
Miesto konania: ZUŠ Krupina, M. R. Štefánika. č. 2

Prihláška na štúdium v ZUŠ

Školné

Hudobný odbor

prípravné štúdium: 6€ mesačne
ostatné ročníky: 8€ mesačne

Tanečný odbor

všetky ročníky: 6€ mesačne

Výtvarný odbor

všetky ročníky: 6€ mesačne

Číslo účtu

IBAN: SK96 0200 0000 0016 6596 5653
BIC: SUBASKBX

Kritériá pre talentové skúšky a pre prijatie do prípravného štúdia hudobného odboru

 1. hlasový potenciál
  1. zaspievať jednoduchú ľudovú alebo umelú pieseň bez opory, t.j. klavírneho sprievodu;
   sledovať schopnosť správne si začať;
   sledovať čistotu intonácie;
  2. zaspievať tú istú pieseň so sprievodom;
   zistiť schopnosť prispôsobiť sa hudobnému nástroju (začať podľa udaného tónu);
   pri zmene tóniny schopnosť prispôsobiť sa harmonickej zmene;
  3. schopnosť zaspievať – zopakovať zahraný alebo učiteľom interpretovaný tón na určitý vokál intonačne čo najlepšie;
   učiteľ hrá alebo spieva tóny rôznej výšky a sleduje schopnosť intonačnej čistoty;
   zároveň sa sleduje hlasový rozsah a poloha hlasu uchádzača;
 2. sluchové schopnosti
  1. schopnosť rozlíšiť vysoké a nízke tóny, pričom výškový rozdiel oboch zahraných tónov sa postupne zmenšuje;
   Poznámka: pri tejto úlohe sa stáva, že skúšané dieťa nevie, čo je vysoký a nízky tón a tak sa používajú aj výrazy tenký a hrubý tón, alebo sa jednotlivé tóny pripodobňujú k určitým zvieratkám, napr. vysoký – myška, nízky medveď;
  2. schopnosť rozlíšiť stúpajúcu a klesajúcu melódiu;
   zahrá sa rad tónov a dieťa má určiť, či melódia stúpa alebo klesá;
   najskôr stupnicový rad diatonický, potom chromatický;
   Poznámka: opäť niektoré dieťa nepozná termíny stúpať a klesať a tak sa používajú výrazy ako hore a dole, alebo od myšky k medveďovi a naopak;

  3. Identifikovanie radu tónov je potrebné pre neskoršie praktické hranie, pre melodické a dynamické vedenie línie hlasu.

 3. rytmické cítenie
  1. učiteľ zatlieska určitý jednoduchý rytmický útvar a dieťa ho po ňom zopakuje;
   sledovať schopnosť rytmickej pamäte;
   sledovať motorickú schopnosť;
   sledovať rytmickú presnosť;
   vystriedať viacej jednoduchých a nie dlhých rytmických úryvkov;
  2. tlieskanie alebo ťukanie podľa metronómu;
   zistiť schopnosť rovnomerne ťukať;
   schopnosť prispôsobiť sa danému rytmu aj pri zmene tempa;
   schopnosť udržať si tempo (veľmi pomalé aj veľmi rýchle) aj po zastavení metronómu a ďalej pokračovať;

  3. Rytmus je nesmierne dôležitý, lebo rytmickému cíteniu sa nedá naučiť - buď ho dieťa má alebo nie. Preto najdôležitejším kritériom pre prijatie je dobrý rytmus. Samozrejme aj ostatné zložky sú významné, napr. u sláčikárov je podstatný výborný sluch. Dôležité je veľmi zodpovedne zhodnotiť všetky zložky – hlasovú, sluchovú aj rytmickú.