O škole

Z histórie školy

Ľudová škola umenia v Krupine bola zriadená ako pobočka ĽŠU Zvolen výmerom Okresného národného výboru vo Zvolene 1. septembra 1963. O jej založenie sa pričinili najmä Štefan Mozoľa, ktorý bol potom poverený vedením školy, Miroslav Feja, vedúci Mestského osvetového domu v Krupine a Ján Kamhal, promovaný historik umenia, riaditeľ ĽŠU Zvolen.
Škola bola situovaná v budove Domu osvety v Krupine a používal sa celý jeho inventár. Prvý pedagogický zbor pozostával zo štyroch učiteľov. Svojim žiakom škola vtedy ponúkala vyučovanie hudobnej náuky, hry na klavíri, akordeóne, dychových nástrojoch a husliach. V prvom roku existencie LŠU v Krupine ju navštevovalo 82 žiakov, a ich počet sa z roka na rok zvyšoval. Od svojho vzniku škola zápasila s nedostatkom učebných priestorov. K rozšíreniu počtu miestností a ich úprave došlo v roku 1967, kedy pribudol výtvarný odbor. O dva roky neskôr tento zanikol pre nedostatočný záujem zo strany žiakov. V rokoch 1970 – 77 sa vyučovalo aj v elokovanej triede v Dudinciach. Mimoriadne významným rokom pre LŠU bol školský rok 1982/83, kedy bola z rozhodnutia Okresného národného výboru – odboru školstva zavedená samostatná Ľudová škola umenia v Krupine. Znovu zriadený výtvarný odbor a časť hudobného odboru začali pracovať v ďalšej pridelenej budove, ktorú bolo potrebné zrekonštruovať. Po úpravách obidvoch budov a určitom materiálnom a personálnom zabezpečení boli vytvorené podmienky pre zvládnutie náročného výchovno-vzdelávacieho procesu. Školský rok 1990/1991 začala Ľudová škola umenia s novým názvom Základná umelecká škola Krupina. V uvedenom školskom roku bola otvorená pobočka v Dudinciach s hudobným a výtvarným odborom. V školskom roku 1994/95 sa začalo s vyučovaním hry na organe, o štyri roky neskôr bola obnovená husľová trieda. Dudinská ZUŠ sa v roku 1997 od Krupiny osamostatnila.
Popri vyučovacích odboroch pracovali v škole počas jej päťdesiatročnej histórie dychový súbor, akordeónový súbor a spevácky zbor. Pozornosť a záujem publika si získali výborné výsledky žiakov na súťažiach, interné, výchovné a verejné žiacke koncerty, kultúrne programy a výstavy výtvarných prác žiakov, ktoré škola organizuje pravidelne dodnes.

Naša škola dnes

Od 1. 4. 2002 je ZUŠ Krupina právnym subjektom, ktorej zriaďovateľom bol do konca júna 2002 Okresný úrad Krupina. Dňom 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská funkcia na mesto Krupina. V súčasnosti má ZUŠ otvorené tri odbory - hudobný s počtom žiakov 113, tanečný s počtom žiakov 15 a výtvarný s počtom žiakov 77, v ktorých vyučuje dvanásť učiteľov.
Škola sa riadi Štátnym vzdelávacím programom, Školským vzdelávacím programom, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pedagogicko-organizačnými pokynmi vydanými MŠ SR a ročným plánom práce ZUŠ, ktorý je výsledkom spoločného plánovania a rozhodovania. Od školského roku 2008/2009 poskytujú základné umelecké školy v prvom stupni primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Žiaci posledného ročníka primárneho umeleckého vzdelávania, nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania a druhého stupňa základného štúdia ukončujú štúdium záverečnou skúškou.

Úspechy

V jubilejnom kalendárnom roku 2013

Žiaci ZUŠ Krupina sa zúčastnili v troch vekových kategóriách krajského kola vedomostnej súťaže Hnúšťanský akord 13. februára 2013 v Tisovci. Trojčlenné družstvá sa umiestnili nasledovne:

A kategória (veková) 1. miesto: ZUŠ Krupina, Adriana Fojtíková, Alžbeta Funiaková Ivana Vicianová
B kategória (veková) 2. miesto: ZUŠ Krupina, Timea Dudášová, Daniel Krátky, Radana Monišová
C kategória (veková) 1. miesto: ZUŠ Krupina, Mária Cibuľová, Ján Šebian, Tomáš Tomašovic

diplom
diplom
diplom

Žiaci ZUŠ Krupina sa zúčastnili v dvoch vekových kategóriách celoslovenského kola súťaže Hnúšťanský akord 18. 03. 2013 v Hnúšti.

A kategória 1. miesto: ZUŠ Krupina, Adriana Fojtíková, Alžbeta Funiaková, Ivana Vicianová
C kategória 1. miesto: ZUŠ Krupina, Mária Cibuľová, Ján Šebian, Tomáš Tomašovic

diplom
diplom

Žiakov pripravili Mgr. Monika Jalšovská a Mgr. Denisa Sviatková.


Celoslovenská výtvarná súťaž Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici

1. kategória 2. miesto: Annamária Packová
1. kategória 3. miesto: Darina Skopalová

diplom
diplom

Výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa zeme

1. miestokolektívna práca žiakov 5. ročníka, Viktória Homolová, Nikola Alakšová, Dominika Chlpáňová, Matúš Pántik, Denis Diecha, Adam Viktor, Roman Ruman, Melisa Bojtošová
2. miestokolektívna práca, Sofia Knôpková, Adriana Ďuricová, Bianka Golianová, Patrik Mikula, Viktor Ďurček, Ivana Skopalová

diplom
diplom

Krajská výtvarná súťaž Koník môj priateľ

III. kategória 2. miesto: Lenka Richvalská

Žiakov výtvarného odboru pripravila Mgr. Mária Dadová.


V jubilejnom školskom roku 2013/2014

Na celoslovenskom kole súťaže Hnúšťanský akord, ktoré sa konalo 24. marca 2014 v Hnúšti, žiaci Základnej umeleckej školy Krupina obsadili dve prvé miesta.

A kategória 1. miesto: ZUŠ Krupina, Alžbeta Funiaková, Ema Križanová, Ivana Vicianová
B kategória 1. miesto: ZUŠ Krupina, Timea Dudášová, Adriana Fojtíková, Radana Monišová

diplom
diplom
diplom
diplom

Žiakov hudobného odboru pripravila Mgr. Monika Jalšovská.


Výtvarná súťaž Poľovníctvo očami detí

3. miesto: Júlia Frčková


Výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa zeme

1. miesto: Alex Dado
2. miesto: Ivana Skopalová
3. miesto: Lucia Hanová

diplom
diplom
diplom

Žiakov pripravila Mgr. Mária Dadová.


V školskom roku 2014/2015

Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord

A kategória (1. – 3. ročník): Ema Jarábeková, Laura Pavlendová, Richard Križan
B kategória (4. –5. ročník): Ema Križanová, Alžbeta Funiaková, Adriana Fojtíková

diplom
diplom

Žiakov pripravila Mgr. Monika Jalšovská.

Celoslovenské kolo súťaže Hnúšťanský akord

diplom

Schneiderova Trnava

diplom

V školskom roku 2015/2016

Divadelné slávnosti Podpoľania a Hontu 2016

diplom